Tar ag obair linn

Áisitheoir Ealaíon do Ghaeltacht na Mumhan 

 Ealaín (na Gaeltachta) Teo. (fochomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta), ag tairiscint post ar chonradh mar Áisitheoir Ealaíon i nGaeltacht na Mumhan. 

Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig Údarás na Gaeltachta, agus beidh sé de chúram orthu tacú leis an chlár oibre ealaíon atá á chur i bhfeidhm ag Ealaín (na Gaeltachta) Teo. cheana féin.  

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine le cáilíochtaí ábhartha tríú leibhéal, mar aon le saineolas sna healaíona agus le taithí i bhforbairt agus i gcur chun cinn na n-ealaíon. 

Ní mór d’iarratasóirí na scileanna / tréithe / an taithí seo a leanas a bheith acu: 

 • líofacht Gaeilge labhartha agus cruinneas Gaeilge scríofa   
 • saineolas i gcúrsaí riaracháin agus forbairt na n-ealaíon  
 • saineolas ar chomhthéacs agus na polasaithe do na healaíona in Éirinn 
 • saineolas i láimhseáil agus ag obair sna meáin digiteach 
 • cumas maith eagrúcháin agus riaracháin 
 • sárscileanna cumarsáide  
 • sárscileanna ríomhaireachta  
 • tuiscint ar chuntasaíocht / leabharchoimeád
 • ceadúnas glan tiomána  

Sonraí Poist: 

 • tógáil ar an chlár oibre ealaíona atá i bhfeidhm cheana féin sa réigiún agus straitéis d’Fhorbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht a fheidhmiú de réir na dtreoracha atá aontaithe; 
 • tacaíocht, comhairle agus spreagadh a thabhairt d’ealaíontóirí, eagrais, tionscadail agus do ghníomhachtaí ealaíon sa réigiún; 
 • comhoibriú le foireann Cuisle chun na healaíona don óige a chuir chun cinn sa réigiún; 
 • comhoibriú le foireann Ealaín scéimeanna deontais a riaradh mar is cuí; 
 • tacú le forbairt agus cothabháil leanúnach a dhéanamh ar chursaí cumarsáide Ealaín (na Gaeltachta) Teo. agus le nuachtlitir mhíosúil agus cothabháil leanúnach a dhéanamh ar na meáin dhigiteach agus ar an suíomh idirlín www.ealain.ie, ar mhaithe le eolas ábharach a scaipeadh ar phobal ealaíon na Gaeltachta, aird pobal na Gaeltachta a tharraingt ar na healaíona agus aird náisiúnta ar tharraingt ar na healaíona Gaeltachta
 • oibriú i gcomhar le foireann réigiúnach an Údaráis agus na Comhairle Ealaíon i bpleanáil d’fhorbairt na n-ealaíon sa Ghaeltacht; 
 • deá-chaidreamh a chothú leis na heagrais Stáit ábhartha, eagrais dheonacha agus a gcuid foirne sa réigiún; 
 • deiseanna a aithint foinsí breise airgid a aimsiú do thionscadail ealaíon agus moltaí a dhéanamh ina leith
 • tús áite a thabhairt i gcónaí don Ghaeilge agus d’fhorbairt na n-ealaíon teanga bhunaithe
 • freagrachtaí eile a chuirfidh an bhainistíocht ar an Áisitheoir ó am go chéile. 

De bharr nádúr an phoist, beidh gá ó am go chéile le hobair thráthnóna agus dheireadh seachtaine.   

Is fostóir comhionanna deiseanna é Ealaín na Gaeltachta Teo. agus is mór againn an éagsúlacht san eagraíocht. Ní dhéanann muid idirdhealú ar bhonn cine, reiligiún, dath, bunús eitneach, inscne, claonadh gnéis, aois, stádas pósta nó stádas míchumais. 

Beidh painéal d’iarrthóirí rathúla a chur le chéile mar thoradh ar na hagallaimh. Beidh an painéal seo i bhfeidhm ar feadh sé mhí agus féadfar, laistigh de am sin, iarrthóirí – a fhaigheann áit ar an bpainéal agus a chomhlíonann coinníollacha an phróisis roghnúcháin – a mheas le haghaidh folúntas sa phost.  

Íocfar tuarastal de réir cáilíochtaí agus taithí. 

Seol iarratas mar aon le CV, chuig: 

Riarthóir, Ealaín na Gaeltachta Teo., Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall roimh 4.00 i.n. ar an Aoine, 21 Meitheamh, 2024.  

Teil.: (074) 95 60100 R-phost: ma.nifhearraigh@udaras.ie 

*Beidh agallamh á chuir ar iarrthóirí oiriúnacha ag tús na chéad seachtain i mí Iúil.